główna zawartość
artykuł nr 1

Organizacja wewnętrzna Rady Gminy

Organizacja wewnętrzna Rady Gminy

 

  1. Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym w Gminie.
  2. Ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych.
  3. Rada działa na sesjach, poprzez swoje komisje oraz przez Wójta w zakresie, w jakim wykonuje on uchwały Rady.
  4. Wójt Gminy i komisje Rady pozostają pod kontrolą Rady, której składają sprawozdania ze swojej działalności.
  5. Do wewnętrznych organów Rady należą:

a)   Przewodniczący,

b) 2 Wiceprzewodniczących,

c)   Komisja Rewizyjna,

d) komisje stałe, wymienione w Statucie,

e)   doraźne komisje do określonych zadań.

  1. Rada powołuje następujące stałe komisje:

a)   Rewizyjną,

b) Skarg, Wniosków i Petycji,

c)   Budżetu i Finansów, Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej,

d) Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego.

  1. Spośród swych członków komisja na pierwszym posiedzeniu wyłania Przewodniczącego komisji, który kieruje pracą komisji, w szczególności:

a)   opracowuje plany pracy komisji,

b) ustala terminy i porządek obrad posiedzeń,

c)   czuwa nad przebiegiem posiedzeń i należytym ich przygotowaniem,

d) zapewnia członkom komisji otrzymywanie w odpowiednim czasie należycie przygotowanych materiałów,

e)   reprezentuje komisję na zewnątrz.

  1. Radny może być członkiem najwyżej 2 komisji stałych.
  2. W czasie trwania kadencji Rada może powołać doraźne komisje do wykonywania określonych zadań, określając ich skład i zakres działania.