główna zawartość
artykuł nr 1

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Sadowie w dniu 25.02.2020 roku.

Z A W I A D O M I E N I E

W dniu 25 lutego 2020 r. o godz. 13oo  w siedzibie Biblioteki – Ośrodka Kultury Gminy Sadowie odbędzie się zwyczajna
Sesja Rady Gminy Sadowie.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad i zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta za okres miedzy sesjami.
 5. Informacja Komendanta Powiatowej Policji na temat bezpieczeństwa.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 7. Informacja z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2019 rok.
 8. Przyjęcie sprawozdania z wykonania Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Sadowie za
  2019 rok.
 9. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:
 • zmian w budżecie Gminy Sadowie na 2020 rok,
 • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sadowie na lata 2020 – 2035.
 1. Wolne wnioski i informacje.
 2. Zakończenie obrad sesji.

Z poważaniem,

Mieczysław Podczasi

Przewodniczący Rady Gminy Sadowie