artykuł nr 1

SEKRETARZ GMINY

 

Do zadań Sekretarza Gminy należy:

 1. prowadzenie spraw gminy powierzonych przez Wójta Gminy,

 2. nadzór nad  sporządzaniem i kompletowaniem dokumentacji z prac Rady Gminy,

 3. zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu,

 4. prowadzenie rejestrów skarg i wniosków,

 5. organizacja załatwiania skarg i wniosków obywateli,

 6. współpraca z sołectwami i organizacja zebrań wyborczych sołectw,

 7. organizowanie biblioteki gminnej i uzupełnianie zbiorów bibliotecznych,

 8. przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,

 9. opracowywanie zakresów czynności dla poszczególnych stanowisk,

 10. nadzorowanie czasu pracy pracowników samorządowych,

 11. nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie,

 12. przedkładanie Wójtowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu,

 13. wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego wobec pracowników bezpośrednio mu podległych,

 14. koordynacja i nadzór nad pracami remontowymi w Urzędzie i zakupem środków trwałych,

 15. koordynacja i organizacja spraw zwiazanych z wyborami i spisami,

 16. wykonywanie obowiązków w granicach udzielonego pełnomocnictwa Wójta,

 17. koordynowanie realizacji zadań związanych z działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

 18. zapewnienie ochrony informacji niejawnych,

 19. zapewnienie ochrony fizycznej Urzędu,

 20. kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji,

 21. nadzór i koordynacja spraw związanych z Biuletynem Informacji Publicznej,

 22. wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Wójta.

Dostępne podkategorie:
Oświadczenia majątkowe