artykuł nr 1

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Sadowie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w ramach Inicjatywy lokalnej na 2021 rok.

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Sadowie

Na podstawie Uchwały Nr XXIX/142/2020 Rady gminy Sadowie z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie uchwalenia Programu współpracy gminy Sadowie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność  pożytku publicznego na rok 2021

Ogłasza

otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w ramach Inicjatywy lokalnej na 2021 rok.

 1. Wnioskodawcą może być grupa mieszkańców Gminy Sadowie (minimum dwójka mieszkańców)
 2. Wniosek można złożyć za pośrednictwem lokalnej organizacji pozarządowej.
 3. Nabór wniosków prowadzony jest od dnia 3 sierpnia 2021 r. do dnia 17 sierpnia 2021 r.
 4. Wnioski składa się na odpowiednim formularzu stanowiącym Załącznik Nr 1do Zarządzenia nr 0050.6.2018 Wójta Gminy Sadowie z dnia 9 kwietnia 2018 r.
 5. W ramach inicjatywy lokalnej mogą być realizowane zadania publiczne przede wszystkim
  z następujących obszarów:
 • budowa, rozbudowa, przebudowa lub modernizacja dróg, chodników, ciągów pieszo-jezdnych, budynków oraz obiektów architektury, stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego oraz małej architektury, placów zabaw i terenów rekreacyjnych, oświetlenie uliczne, placów, ulic i terenów, (z zastrzeżeniem §3 ust. 3 Uchwały nr XLI/191/2017 Rady Gminy Sadowie z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej),
 • edukacja, oświata i wychowanie,
 • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, podtrzymywanie
  i upowszechnianie tradycji narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 • ochrona przyrody, w tym zieleni (ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego),
 • porządek i bezpieczeństwo publiczne.
 • Wkład inicjatora powinien polegać przede wszystkim na świadczeniu pracy społecznej
 1. Zadanie winno być realizowane w 2021 roku, jednak nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy, a zakończyć się nie później niż 31.12.2021r.

 

 1. Wkład inicjatora może także polegać na świadczeniach pieniężnych lub rzeczowych
 2. Wkład Gminy Sadowie polega przede wszystkim na świadczeniach rzeczowych

 

 1. Wniosek składa się w formie papierowej osobiście, lub drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Sadowie, Sadowie 86, 27 – 580 Sadowie, w godzinach pracy UG.
 2. Wniosek oceniany jest zgodnie z kryteriami zawartymi w załączniku do UCHWAŁY NR XLI/191/2017 RADY GMINY SADOWIE z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
 3. Ostateczna decyzja dotycząca uwzględnienia wniosku należy do Wójta Gminy Sadowie.
 4. W roku 2021 przewiduje się dofinansowanie do 5 inicjatyw lokalnych zmaksymalnym poziomem dofinansowania 2 000,00 zł brutto każda.
 5. Wszelkie pytania związane z niniejszym naborem prosimy kierować do Pana Grzegorz Frejlich – Pracownika Urzędu Gminy Sadowie, tel. 15 869 24 37 lub mailowo: e–mail: urzad@sadowie.pl