główna zawartość
artykuł nr 1

Informacja o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów...

Wójt Gminy Sadowie - Gminny Komisarz Spisowy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. ...

artykuł nr 2

Informacja z dnia 22.10.2019 r. o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w Gminie Sadowie.

Załączniki:
Treść informacji 429.16 KB
artykuł nr 3

Ogłoszenie w sprawie stypendium szkolnego

Informujemy, że istnieje możliwość uzyskania pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego/zasiłku szkolnego dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum oraz uczniów szkół średnich zamieszkałych na terenie Gminy  Sadowie. Wnioski w tej sprawie są dostępne w Urzędzie Gminy Sadowie w pok. Nr 5. W roku szkolnym 2019/2020 wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy składać od 1 do dnia 15 września 2019 roku. 
 

Załączniki:
Treść ogłoszenia 215.90 KB
artykuł nr 4

Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w Gminie Sadowie

Załączniki:
Załącznik 313.73 KB
artykuł nr 5

"Program wsparcia osób niesamodzielnych i wykluczonych społecznie w Gminie Sadowie"

Rekrutacja do projektu

„Program wsparcia osób niesamodzielnych i wykluczonych społecznie w Gminie Sadowie”

 

Informujemy, iż Gmina Sadowie prowadzi obecnie rekrutację do projektu „Program wsparcia osób niesamodzielnych i wykluczonych społecznie w gminie Sadowie”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działanie RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych; Poddziałanie RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

 

Uczestnikiem/-czką Projektu może zostać osoba spełniająca łącznie następujące warunki:

zamieszkuje w rozumieniu Kodeksu Cywilnego obszar gminy Sadowie w województwie świętokrzyskim;

jest osobą zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (z co najmniej jednego z powodów uwzględnionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej) lub osobą z ich otoczenia w tym rodzin (zgodnie z zapisami zawartymi w wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020) i jej dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie) o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

 

Głównym celem Projektu jest zwiększenie dostępności wysokiej jakości usług społecznych dla 110 osób (w tym 75K i 35M) zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia (w tym rodzin i dzieci), osób zależnych (niesamodzielnych) i osób sprawujących opiekę nad osobą zależną (niesamodzielną) z terenu gminy Sadowie poprzez uruchomienie 2 Klubów Seniora w miejscowościach Wszechświęte i Łężycach, rozszerzenie dotychczasowej oferty świadczonych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez OPS w Sadowiu poprzez zatrudnienie 5 opiekunów zawodowych oraz utworzenie 17 miejsc w mieszkaniach wspomaganych/chronionych do dnia 30.09.2021 r.

W ramach Projektu każdy Uczestników/-czek weźmie udział w jednej z poniższych form wsparcie:

Udział w Klubie Seniora w miejscowości Łężyce;

Udział w Klubie Seniora w miejscowości Wszechświęte;

Usługi opiekuńcze w miejscy zamieszkania;

Miejsce pobytu czasowego w mieszkaniu chronionym/wspomaganym;

Szkolenie z zakresu usług opiekuńczych dla osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

 

Rekrutacja trwa do 19.07.2019 r.

Zapraszamy do udziału wszystkich chętnych.

Wypełnione formularze zgłoszeniowe można składać w Biurze Projektu – siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sadowiu, Sadowie 131C, 27 – 580 Sadowie.