artykuł nr 1

Ogłoszenie Wójta Gminy Sadowie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w ramach Inicjatywy lokalnej na 2022 rok

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Sadowie

Na podstawie Uchwały Nr XXXVII/206/2021 Rady gminy Sadowie z dnia 29 listopada 2021 r.
w sprawie uchwalenia Programu współpracy gminy Sadowie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność  pożytku publicznego na rok 2022

Ogłasza

otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w ramach Inicjatywy lokalnej na 2022 rok.

 1. Wnioskodawcą może być grupa mieszkańców Gminy Sadowie (minimum dwójka mieszkańców)
 2. Wniosek można złożyć za pośrednictwem lokalnej organizacji pozarządowej.
 3. Nabór wniosków prowadzony jest od dnia 18 maja 2022 r. do dnia 2 czerwca 2022 r.
 4. Wnioski składa się na odpowiednim formularzu stanowiącym Załącznik Nr 1do Zarządzenia nr 0050.6.2018 Wójta Gminy Sadowie z dnia 9 kwietnia 2018 r.
 5. W ramach inicjatywy lokalnej mogą być realizowane zadania publiczne przede wszystkim
  z następujących obszarów:
 • budowa, rozbudowa, przebudowa lub modernizacja dróg, chodników, ciągów pieszo-jezdnych, budynków oraz obiektów architektury, stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego oraz małej architektury, placów zabaw i terenów rekreacyjnych, oświetlenie uliczne, placów, ulic i terenów, (z zastrzeżeniem §3 ust. 3 Uchwały nr XLI/191/2017 Rady Gminy Sadowie z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej),
 • edukacja, oświata i wychowanie,
 • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, podtrzymywanie
  i upowszechnianie tradycji narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 • ochrona przyrody, w tym zieleni (ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego),
 • porządek i bezpieczeństwo publiczne.
 • Wkład inicjatora powinien polegać przede wszystkim na świadczeniu pracy społecznej
 1. Zadanie winno być realizowane w 2022 roku, jednak nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy, a zakończyć się nie później niż 31.12.2022r.
 2. Wkład inicjatora może także polegać na świadczeniach pieniężnych lub rzeczowych
 3. Wkład Gminy Sadowie polega przede wszystkim na świadczeniach rzeczowych

 

 1. Wniosek składa się w formie papierowej osobiście, lub drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Sadowie, Sadowie 86, 27 – 580 Sadowie, w godzinach pracy Urzędu
 2. Wniosek oceniany jest zgodnie z kryteriami zawartymi w załączniku do UCHWAŁY NR XLI/191/2017 RADY GMINY SADOWIE z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
 3. Ostateczna decyzja dotycząca uwzględnienia wniosku należy do Wójta Gminy Sadowie.
 4. W roku 2022 przewiduje się dofinansowanie do 5 inicjatyw lokalnych z maksymalnym poziomem dofinansowania 2 000,00 zł brutto każda.
 5. Wszelkie pytania związane z niniejszym naborem prosimy kierować do Pana Grzegorz Frejlich – Pracownika Urzędu Gminy Sadowie, tel. 15 869 24 37 lub mailowo: e–mail: urzad@sadowie.pl
artykuł nr 2

Rozeznanie rynku nr 3/R/2021

Na organizację wyjazdu do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie dla 24 wychowanków/-ek świetlicy środowiskowej z terenu gminy Sadowie (woj. Świętokrzyskie) wraz z 2 opiekunami uczestników projektu „Świetlica środowiskowa w gminie Sadowie”.
artykuł nr 3

Ogłoszenie Wójt Gminy Sadowie o otwartym...

otwarty konkurs ofert na wybór operatora regrantingu w ramach wsparcia realizacji zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych Gminy Sadowie w 2022 roku.
artykuł nr 4

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA...

Obwieszczenie Marszałka Województwa Świętokrzyskiego o wydanej w dniu 23 marca 2022 r. decyzji zatwierdzającej "Dodatek Nr 1 do projektu robót geologicznych na rozpoznanie warunków geologiczno-inżynierskich podłoża gruntowego obiektów inżynierskich, w ramach budowy trasy ekspresowej S74 na odcinku południowej obwodnicy Opatowa i dwujezdniowej drogi krajowej nr 9 klasy GP na odcinku zachodniej obwodnicy Opatowa, obiekty ES-,ES-4, KD-1, (etap projektu budowlanego)
artykuł nr 5

POSTANOWIENIE STAROSTY OPATOWSKIEGO

POSTANOWIENIE Z DNIA 28-03-2022R. ZNAK: GN-I.6824.9.2021