artykuł nr 1

Zawiadomienie na III sesję Młodzieżowej Rady Gminy IV kadencji.

Z A W I A D O M I E N I E

W dniu 18 marca 2022 roku o godz. 14.30 w Szkole Podstawowej
(Sala Nr 221) odbędzie się III sesja Młodzieżowej Rady Gminy Sadowie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie III sesji Młodzieżowej Rady Gminy Sadowie.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Ustalenie Loga Młodzieżowej Rady Gminy.
 4. Podsumowanie zorganizowanych kiermaszy na rzecz pomocy dla Ukrainy.
 5. Organizacja szlachetnej paczki na Wielkanoc.
 6. Wzajemna pomoc w przedmiotach egzaminacyjnych dla ósmoklasistów.
 7. Omówienie organizacji festynu z okazji dnia dziecka przy współpracy z Samorządem szkolnym.
 8. Interpelacje i wolne wnioski.
 9. Zakończenie obrad III sesji Młodzieżowej Rady Gminy Sadowie.

 

 

artykuł nr 2

Zawiadomienie na II sesję Młodzieżowej Rady Gminy IV kadencji.

Z A W I A D O M I E N I E

W dniu 10 grudnia 2021 roku o godz. 14.30 w siedzibie
Biblioteki – Ośrodka Kultury Gminy Sadowie odbędzie się II sesja Młodzieżowej Rady Gminy Sadowie.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie II sesji Młodzieżowej Rady Gminy Sadowie.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Zapoznanie radnych ze Statutem Młodzieżowej Rady Gminy.
 4. Powołanie Koordynatorów Młodzieżowej Rady Gminy – podjęcie Uchwały
  Nr II/4/2021 z dnia 10 grudnia 2021 r.
 5. Prezentacja Przewodniczącego Rady Gminy na temat przykładowych działań młodzieżowej rady gminy.
 6. Dyskusja i głosowanie na temat stworzenia loga oraz strojów Młodzieżowej Rady Gminy Sadowie.
 7. Dyskusja na temat organizacji spotkania integracyjnego w celu zapoznania się członków młodzieżowych rad gmin.
 8. Rozmowa na temat zbiórki środków dla małej Igi.
 9. Pomoc dla domów społecznych.
 10. Omówienie zbiórki artykułów na szlachetną paczkę.
 11. Interpelacje i wolne wnioski.
 12. Zakończenie obrad II sesji Młodzieżowej Rady Gminy Sadowie.

 

 

 

 

artykuł nr 3

Zawiadomienie na I sesję Młodzieżowej Rady Gminy IV kadencji.

Z A W I A D O M I E N I E

W dniu 5 listopada 2021 roku o godz. 11.00 w siedzibie
Biblioteki – Ośrodka Kultury Gminy Sadowie odbędzie się I sesja Młodzieżowej Rady Gminy Sadowie IV kadencji.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie I sesji Młodzieżowej Rady Gminy Sadowie.
 2. Wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnego Młodzieżowej Rady Gminy Sadowie.
 3. Złożenie ślubowania przez radnych Młodzieżowej Rady Gminy Sadowie.
 4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
 5. Wybór Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy Sadowie.
 6. Wybór Wiceprzewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy Sadowie.
 7. Wybór Sekretarza Młodzieżowej Rady Gminy Sadowie.
 8. Interpelacje i zapytania.
 9. Zapytania i wnioski radnych.
 10. Zakończenie obrad I sesji Młodzieżowej Rady Gminy Sadowie.

 

artykuł nr 4

Zawiadomienie

Z A W I A D O M I E N I E

W dniu 2 lipca 2021 roku o godz. 14.00 w siedzibie
Biblioteki – Ośrodka Kultury Gminy Sadowie odbędzie się IV sesja Młodzieżowej Rady Gminy Sadowie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie IV sesji Młodzieżowej Rady Gminy Sadowie.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji
 5. Przyjęcie wniosku o zrzeczeniu się funkcji koordynatora Młodzieżowej Rady Gminy Sadowie.
 6. Dyskusja nad planem działania Rady w okresie wakacyjnym.
 7. Interpelacje radnych.
 8. Wolne wnioski i informacje.
 9. Zakończenie obrad III sesji Młodzieżowej Rady Gminy Sadowie.

 

artykuł nr 5

Zawiadomienie

W dniu 15 lipca 2020 roku o godz. 12.00 w siedzibie Biblioteki - Ośrodka Kultury Gminy Sadowie odbędzie się III sesja Młodzieżowej Rady Gminy Sadowie.