artykuł nr 1

Lista uczniów, którym przyznano stypendia w roku...

Na podstawie UCHWAŁY NR XLVI/257/2022 RADY GMINY SADOWIE w sprawie przyjęcia regulaminów przyznawania stypendiów w ramach Programu Wspierania EdukacjiUzdolnionych Uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Sadowiu, Wójt Gminy Sadowie podaje do publicznej wiadomości listę uczniów, którym przyznano stypendia.
artykuł nr 2

ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW WÓJTA GMINY...

Uczniowie pobierający naukę na terenie Gminy Sadowie, którzy posiadają bardzo dobre lub wybitne osiągnięcia w dziedzinie: nauki, sportu lub osiągnięcia artystyczne, mogą ubiegać się o stypendium Wójta Gminy Sadowie w ramach Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów.