artykuł nr 1

SKARBNIK GMINY SADOWIE

 

Do zadań Skarbnika Gminy należy w szczególności:

 • pełnienie funkcji głównego księgowego budżetu gminy,
 • kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych,
 • informowanie rady oraz regionalnej izby obrachunkowej o odmowie złożenia kontrasygnaty,
 • wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych imiennym upoważnieniem Wójta,
 • wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości,
 • przygotowanie materiałów niezbędnych do opracowania projektu budżetu,
 • sprawowanie kontroli nad prawidłową realizacją budżetu w jednostce własnej i jednostkach podległych,
 • odpowiedzialność za prawidłową gospodarkę finansową gminy,
 • opracowanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Wójta , dotyczących prowadzenia rachunkowości,a w szczególności zakładowego planu kont, nstrukcji obiegu dokumentów, zasad i przeprowadzania i rozliczania inwestycji,
 • opracowanie zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania budżetu i ich analiz,
 • sprawowanie finansowej kontroli wewnętrznej,
 • nadzór nad wymiarem i poborem zobowiązań pieniężnych tj.: podatków i opłat oraz pozostałych należności,
 • prowadzenie ewidencji gminy,
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej zaciągania kredytów i pożyczek,
 • sporządzanie bilansu jednostki własnej oraz zbiorówki bilansu jednostek podległych,
 • realizacja zadań w zakresie obronności kraju, obrony cywilnej, klęsk żywiołowych i spraw przeciwpożarowych wynikających z zakresu rzeczowego stanowiska pracy, w tym przydział tych zadań dla podległych stanowisk pracy w referacie,
 • przygotowanie sprawozdań, ocen, analiz i bieżących informacji o realizacji zadań,
 • nadzór nad prowadzeniem spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi
 • podpisywanie dokumentów dotyczących poszczególnych operacji,
 • zapewnienie,że zobowiązania wynikające z operacji mieszczą się w planie finansowym oraz harmonogramie dochodów i wydatków, a jednostka posiada środki finansowe na ich pokrycie,
 • kierowanie pracą Referatu Finansowego.

   

  Dostępne podkategorie:
  Oświadczenia majątkowe