artykuł nr 1

URZĄD STANU CYWILNEGO

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego - Arkadiusz Łapa

tel. (015)8692 437 wew. 38


Do zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego należy w szczególności:

 1. wykonywanie zadań z ustawy prawo o aktach stanu cywilnego,

 2. wykonywanie czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego,

 3. przyjmowanie oświadczeń o:

a) wstąpienie w związek małżeński,

b) wyborze nazwiska jakie będą nosić małżonkowie i dzieci urodzone z małżeństwa,

c) uznanie dziecka,

d) nadanie dziecku nazwiska męża matki,

 1. ustanowienie pełnomocnika w sprawach o ustalenie ojcostwa i o roszczenia alimentacyjne,

 2. przyjmowanie pism sądowych,

 3. wywieszanie w lokalu Urzędu ogłoszenia o ustanowieniu kuratora dla strony, której miejsce pobytu nie jest znane,

 4. ustanowienie pełnomocnika w sprawach o przysposobienie,

 5. wydawanie zezwoleń na przeprowadzenie zbiórki pieniężnej, jeśli zbiórka ma być przeprowadzona na terenie gminy,

 6. wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość,

 7. prowadzenie ewidencji ludności,

 8. wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach zameldowania lub wymeldowania,

 9. prowadzenie stałego rejestru wyborców,

 10. przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,

 11. prowadzenie działalności placówek oświatowo – wychowawczych, przedszkoli i szkół,

 12. organizowanie konkursu na dyrektora szkoły,

 13. wykonywanie zadań w zakresie administrowania pracy przedszkoli i szkół podstawowych,

 14. zapewnienie warunków materialnych dla upowszechnienia kultury i sztuki,

 15. prowadzenie działalności związanej z funkcjonowaniem bibliotek,

 16. upowszechnienie kultury fizycznej, turystyki i wypoczynku,

 17. koordynowanie rozwoju bazy obiektów i urządzeń sportowo – rekreacyjnych oraz turystycznych,

 18. wydawanie zezwoleń na zorganizowanie zabawy publicznej,

 19. nadzorowanie nad działalnością stowarzyszeń i organizacji społecznych,

 20. prowadzenie spraw z zakresu zdrowia,

 21. wykonywanie zaleceń Szefa Obrony Cywilnej Kraju,

 22. koordynowanie przygotowania i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej,

 23. administrowanie rezerwami osobowymi,

 24. przeprowadzanie czynności związanych z wykonaniem powszechnego obowiązku obrony,

 25. wzywanie do rejestracji poborowych,

 26. prowadzenie rejestracji poborowych,

 27. wzywanie do stawienia się przed komisją poborową i lekarską,

 28. wydawanie zaświadczeń w sprawie powszechnego obowiązku obrony,

 29. organizowanie doręczenia i doręczenie kart powołanie do odbycia ćwiczeń wojskowych przeprowadzanych w trybie natychmiastowego stawiennictwa oraz do czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,

 30. wydawanie decyzji uznających poborowego za jedynego żywiciela rodziny,

 31. przyznawanie zasiłków na utrzymanie rodzin żołnierzy,

 32. tworzenie formacji obrony cywilnej,

 33. organizowanie służby zastępczej poborowych,

 34. wydawanie decyzji w sprawie świadczeń osobistych i rzeczowych,

 35. prowadzenie i zabezpieczenie spraw kancelarii tajnej,

 36. realizacja zadań z zakresu ochrony tajemnicy państwowej i służbowej.