artykuł nr 1

Ogłoszenie - pomoc materialna dla uczniów na rok szkolny 2023/2024

Informujemy, że istnieje możliwość uzyskania pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego/zasiłku szkolnego dla uczniów szkół podstawowych oraz uczniów szkół średnich zamieszkałych na terenie Gminy Sadowie. Wnioski w tej sprawie są dostępne w Urzędzie Gminy Sadowie w pokoju nr 3.

W roku szkolnym 2023/2024 Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy składać od 1 do 15 września 2023 roku.

Stypendia szkolne są przyznawane dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 600,00 zł netto na osobę w rodzinie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2021, poz. 1296).

 

Stypendium nie przysługuje:

 • uczniom klas zerowych oraz studentom;
 • uczniom, którzy nie mieszkają na terenie Gminy Sadowie;
 • uczniom, którzy otrzymują inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza 2480 zł rocznie.

Do wniosku o stypendium szkolne należy dołączyć zaświadczenie lub oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły oraz wszystkie dokumenty potwierdzające uzyskany dochód z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, tj. z miesiąca sierpnia 2023 r.:

 • zaświadczenie lub oświadczenie o zarobkach z uwzględnieniem dochodów z tytułu zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych,
 • zaświadczenie lub oświadczenie o ilości hektarów przeliczeniowych lub nakaz podatkowy,
 • odcinek renty, emerytury lub wypłaty alimentów,
 • decyzja o przyznanych dodatkach mieszkaniowych, świadczeniach rodzinnych, pielęgnacyjnych lub innych,
 • zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodu z prowadzonej działalności gospodarczej,
 • zaświadczenie lub oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, z wyszczególnieniem rodzaju i wysokości świadczenia,
 • zaświadczenie lub oświadczenie o dochodzie z pracy dorywczej,
 • zaświadczenie, oświadczenie lub decyzję Powiatowego Urzędy Pracy o prawie i wysokości zasiłku dla bezrobotnych lub innych świadczeń z funduszu pracy.

 

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony pomniejszony o:

 • miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenia społeczne,
 • kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Stypendium szkolne przyznawane jest w formie refundacji poniesionych kosztów, w związku z tym istnieje konieczność zbierania faktur/rachunków (wystawionych na wnioskodawcę) za poniesione koszty na cele edukacyjne. Każde dziecko jest rozliczane oddzielnie, w związku z czym należy przedstawić oddzielne faktury/rachunki na każde dziecko (w przypadku składania wniosku o przyznanie stypendium szkolnego na więcej niż 1 dziecko w rodzinie). Faktury/rachunki mogą być wystawiane na wnioskodawcę. Nie mogą być wystawiane na współmałżonka, który nie jest wnioskodawcą.

Do stypendium przyznanego na okres wrzesień – grudzień 2023 r. należy przedłożyć faktury z tego okresu. Do stypendium przyznanego na okres styczeń – czerwiec 2024 r. należy przedłożyć wyłącznie faktury wystawione w 2024 roku.

Szczegółowe informacje w sprawie stypendium szkolnego można uzyskać w Urzędzie Gminy Sadowie w godzinach pracy w pokoju nr 3 lub telefonicznie (15) 869 24 37 wew. 34.

artykuł nr 2

Ogłoszenie - pomoc materialna dla uczniów na rok...

OGŁOSZENIE W SPRAWIE STYPENDIUM SZKOLNEGO
artykuł nr 3

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko

GMINA SADOWIE OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO: WYCHOWAWCY PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO - ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ (1 stanowisko, wymiar pracy - 0,5 etatu)
artykuł nr 4

Ogłoszenie - pomoc materialna dla uczniów na rok szkolny 2021/2022

Informujemy, że istnieje możliwość uzyskania pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego/zasiłku szkolnego dla uczniów szkół podstawowych oraz uczniów szkół średnich zamieszkałych na terenie Gminy Sadowie. Wnioski w tej sprawie są dostępne w Urzędzie Gminy Sadowie w pok. Nr 1. W roku szkolnym 2021/2022.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy składać od 1 do dnia 15 września 2021 roku.

Stypendia szkolne są przyznawane dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 528,00 zł netto na osobę w rodzinie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. 2018, poz. 1358).

Stypendium nie przysługuje:

uczniom klas zerowych oraz studentom;

uczniom, którzy nie mieszkają na terenie Gminy Sadowie;

uczniom, którzy otrzymują inne stypendium ze środków publicznych
z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza 2360 zł rocznie.

Do wniosku o stypendium szkolne należy dołączyć zaświadczenie lub oświadczenie  o uczęszczaniu dziecka do szkoły oraz wszystkie dokumenty potwierdzające uzyskany dochód z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, tj. z miesiąca sierpnia 2021 r.:

zaświadczenie lub oświadczenie o zarobkach z uwzględnieniem dochodów z tytułu zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych,

zaświadczenie lub oświadczenie o ilości hektarów przeliczeniowych lub nakaz podatkowy,

odcinek renty, emerytury lub wypłaty alimentów,

decyzja o przyznanych dodatkach mieszkaniowych, świadczeniach rodzinnych, pielęgnacyjnych lub innych,

zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodu z prowadzonej działalności gospodarczej,

zaświadczenie lub oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych
z pomocy społecznej z wyszczególnieniem rodzaju i wysokości świadczenia,

oświadczenie o dochodzie z pracy dorywczej,

zaświadczenie, oświadczenie lub decyzję Powiatowego Urzędy Pracy o prawie i wysokości zasiłku dla bezrobotnych lub innych świadczeń z funduszu pracy.

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony pomniejszony o:

miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych

składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenie społeczne

kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Stypendium szkolne przyznawane jest w formie refundacji poniesionych kosztów, w związku z tym istnieje konieczność zbierania faktur/rachunków (wystawionych na wnioskodawcę) za poniesione koszty na cele edukacyjne. Każde dziecko jest rozliczane oddzielnie, w związku z czym należy przedstawić oddzielne faktury/rachunki na każde dziecko (w przypadku składania wniosku o przyznanie stypendium szkolnego na więcej niż 1 dziecko w rodzinie). Faktury/rachunki mogą być wystawiane na wnioskodawcę. Nie mogą być wystawiane na współmałżonka, który nie jest wnioskodawcą. Do stypendium przyznanego na okres wrzesień - grudzień 2021 r. należy przedłożyć faktury z tego okresu. Do stypendium przyznanego na okres styczeń – czerwiec 2022 r. należy przedłożyć wyłącznie faktury wystawione w 2022 roku.

Szczegółowe informacje w sprawie stypendium szkolnego można uzyskać
w Urzędzie Gminy Sadowie w godzinach pracy w pokoju Nr 1 lub telefonicznie
(15) 86 92 437 wew. 36.

artykuł nr 5

Ogłoszenie - pomoc materialna dla uczniów na rok szkolny 2020/2021

Informujemy, że istnieje możliwość uzyskania pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego/zasiłku szkolnego dla uczniów szkół podstawowych oraz uczniów szkół średnich zamieszkałych na terenie Gminy Sadowie. Wnioski w tej sprawie są dostępne w Urzędzie Gminy Sadowie w pok. Nr 5. W roku szkolnym 2020/2021.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy składać od 1 do dnia
15 września 2020 roku.

Stypendia szkolne są przyznawane dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie,
w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 528,00 zł netto na osobę w rodzinie zgodnie
z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych
z pomocy społecznej (Dz.U. 2018, poz. 1358).

Stypendium nie przysługuje:

 • uczniom klas zerowych oraz studentom;
 • uczniom, którzy nie mieszkają na terenie Gminy Sadowie;
 • uczniom, którzy otrzymują inne stypendium ze środków publicznych
  z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza 2360 zł rocznie.

Do wniosku o stypendium szkolne należy dołączyć zaświadczenie lub oświadczenie  o uczęszczaniu dziecka do szkoły oraz wszystkie dokumenty potwierdzające uzyskany dochód z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, tj.
z miesiąca sierpnia 2020 r.:

 • zaświadczenie lub oświadczenie o zarobkach z uwzględnieniem dochodów
  z tytułu zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych,
 • zaświadczenie lub oświadczenie o ilości hektarów przeliczeniowych lub nakaz podatkowy,
 • odcinek renty, emerytury lub wypłaty alimentów,
 • decyzja o przyznanych dodatkach mieszkaniowych, świadczeniach rodzinnych, pielęgnacyjnych lub innych,
 • zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodu z prowadzonej działalności gospodarczej,
 • zaświadczenie lub oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych
  z pomocy społecznej z wyszczególnieniem rodzaju i wysokości świadczenia,
 • oświadczenie o dochodzie z pracy dorywczej,
 • zaświadczenie, oświadczenie lub decyzję Powiatowego Urzędy Pracy
  o prawie i wysokości zasiłku dla bezrobotnych lub innych świadczeń
  z funduszu pracy.

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony pomniejszony o:

 • miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenie społeczne
 • kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Stypendium szkolne przyznawane jest w formie refundacji poniesionych kosztów, w związku z tym istnieje konieczność zbierania faktur/rachunków (wystawionych na wnioskodawcę) za poniesione koszty na cele edukacyjne. Każde dziecko jest rozliczane oddzielnie, w związku z czym należy przedstawić oddzielne faktury/rachunki na każde dziecko (w przypadku składania wniosku o przyznanie stypendium szkolnego na więcej niż 1 dziecko w rodzinie). Faktury/rachunki mogą być wystawiane na wnioskodawcę. Nie mogą być wystawiane na współmałżonka, który nie jest wnioskodawcą. Do stypendium przyznanego na okres wrzesień - grudzień 2020 r. należy przedłożyć faktury z tego okresu. Do stypendium przyznanego na okres styczeń – czerwiec 2021 r. należy przedłożyć wyłącznie faktury wystawione w 2021 roku.

Szczegółowe informacje w sprawie stypendium szkolnego można uzyskać
w Urzędzie Gminy Sadowie w godzinach pracy w pokoju Nr 5 lub telefonicznie
(15) 86 92 437 wew. 36.