artykuł nr 1

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Powołana Zarządzeniem Nr 120.2.2016 z dnia 27 stycznia 2016 roku Wójta Gminy Sadowie, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych inicjuje zadania zawarte w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz podejmuje czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych mieści się w Urzędzie Gminy Sadowie, Sadowie 86, tel. 15 8692437 e-mail: urzad@sadowie.pl

 

Skład Komisji

 

 1. Irena Nowakowska – Przewodnicząca Komisji
 2. Radosław Kaptur – Zastępca Przewodniczącej Komisji
 3. Kamil Jankowski – Sekretarz Komisji
 4. Marzena Strompoć – Członek Komisji
 5. Sławomir Firmanty – Członek Komisji

 

Do zadań GKRPA należy:

 • przyjmowanie zgłoszeń oraz podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia poddania się leczeniu odwykowemu wobec osób uzależnionych od alkoholu, które powodują rozpad życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny
 • prowadzenie rozmów interwencyjno-motywacyjnych z osobami, co do których wpłynęły zgłoszenia
 • kierowanie wniosków o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego do sądu rejonowego wobec osób, które dobrowolnie nie zgadzają się na podjęcie leczenia
 • prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej,
  w szczególności dla dzieci i młodzieży;
 • wspomaganie działalności instytucji , stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiazywaniu problemów alkoholowych;
 • prowadzenie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania
  z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
 • opiniowanie wniosków o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych, określonej we wniosku o zezwolenie, z zasadami usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych określonymi
  w uchwale rady gminy;
 • kontrolowanie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
 • przeprowadzanie szkoleń dla sprzedawców napoi alkoholowych;
 • prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i członków ich rodzin.

 Poza w/w zadaniami komisja wykonuje również inne zadania określone w Gminnym Programie Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

 

Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych od Alkoholu i Czlonków ich Rodzin mieści się w siedzibie budynku wielofuncyjnego - Sadowie 131C. W każdy czwartek w godz. od 1300 do 1600 zainteresowanych przyjmuje  specjalista psychoterapii i uzależnień Pani Michalina Kolasa tel. 500 781 503

 

Korespondencję do Komisji należy kierować na adres:

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Sadowie 86
27-580 Sadowie